Warunki biznesowe

1. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) regulują prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy kupna zawartej między kupującym a sprzedającym. Przedmiotem umowy kupna jest zakup i sprzedaż publikacji elektronicznej (zwanej dalej e-bookiem) na stronie internetowej eshop.swiatwp.pl.

Sprzedawca:

Nazwa firmy: Ing. Vladimír Juroško
IČO: 50115481
DIČ: 1076381152
Miejsce prowadzenia działalności: 82107 Bratislava-Vrakuňa, Rajčianska 5086/14
Okresný úrad Bratislava
Číslo živnostenského registra: 520-27002

E-mail: vladimir.jurosko@gmail.com

Kupującym jest każda osoba, która za pośrednictwem stron sprzedażowych Sprzedającego spełniła warunki określone w punkcie drugim niniejszych Ogólnych Warunków.

E-book Instrukcja obsługi WordPress jest produktem informacyjnym. Jakiekolwiek rozpowszechnianie lub udostępnianie osobom trzecim bez zgody autora jest zabronione. Pobierając ten e-book, rozumiesz, że jakiekolwiek wykorzystanie informacji z tej publikacji oraz sukces lub porażka z tego wynikająca leży wyłącznie w Twoich rękach i autor nie ponosi za nie odpowiedzialności. W e-booku można znaleźć informacje o produktach lub usługach podmiotów trzecich. Informacje te są jedynie rekomendacją i wyrazem opinii i doświadczenia autora na dany temat.

2. Zamówienie

Umowa kupna, na podstawie której sprzedaż towaru – e-booka realizowana jest przez sprzedającego na rzecz kupującego, tworzona jest na podstawie wiążącego potwierdzenia zamówienia.

Kupujący zamawia e-book edukacyjny wypełniając elektroniczny formularz zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia i ewentualnej korekty zamówienia przed jego wysłaniem. Przesłane zamówienie jest wiążące, a kupujący i sprzedający mają wzajemne prawa i obowiązki tj. sprzedający zobowiązuje się dostarczyć kupującemu zamówiony towar (e-book), a kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę zakupu towaru (e-book). Po wysłaniu zamówienia Twoje zamówienie zostanie zrealizowane, a na Twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę.

Wysyłając zamówienie kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z regulaminem zakupów na stronie eshop.swiatwp.pl i że się z nimi zgadza. Niniejsze warunki publikowane na stronie internetowej sprzedającego stanowią integralną część umowy kupna, która powstaje poprzez wypełnienie i wysłanie zamówienia i jednoczesną zgodę na warunki.

3. Cena produktu

Cena e-booka podana jest na stronie eshop.swiatwp.pl i jest częścią wiążącego zamówienia. Sprzedający wystawia kupującemu fakturę. Cena produktu jest ostateczna i nie obejmuje opłaty pocztowej ani opakowania.

4. Warunki płatności

System płatności jest połączony z bramką płatniczą Stripe, która zapewnia bezpieczną technologię do akceptowania kart płatniczych i przelewów bankowych online. Wprowadzasz numery kart płatniczych i kredytowych oraz hasła do bankowości elektronicznej za pomocą bezpiecznego i zaufanego kanału Stripe.

5. Dodacie podmienky

Uprawnienie do dostarczenia e-booka Instrukcja obsługi WordPress powstaje poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zamówienia oraz opłacenie ceny zakupu. Po otrzymaniu zapłaty ceny zakupu e-book zostanie automatycznie wysłany do kupującego w formie elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail podany podczas wypełniania zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-booka edukacyjnego w przypadku błędnego adresu e-mail.

Jeśli e-book nie zostanie odebrany najpóźniej w ciągu 3 dni od daty wpłaty, kupujący ma prawo napisać reklamację na adres e-mail podany w kontaktach. Po otrzymaniu reklamacji sprzedający sprawdza poprawność adresu e-mail, a także płatność ceny zakupu oraz poprawność symbolu zmiennej. Reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania reklamacji.

6. Gwarancja – Zwrot pieniędzy

Sprzedający oferuje kupującemu 14-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeżeli kupujący w ciągu 14 dni od dostarczenia e-booka za pośrednictwem poczty elektronicznej uzna, że ​​ten e-book nie spełnił jego oczekiwań, sprzedający oferuje możliwość odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny.

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Internetu w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru – e-book za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie elektronicznej na adres e-mail: vladimir.jurosko@gmail.com z wypełnionym wzorem formularza odstąpienia od umowy z umowy (poniżej) oraz załączając kopię faktury. Kupujący otrzyma notę ​​kredytową z kwotą odpowiadającą cenie zakupu e-booka, w tym VAT. Kwota zostanie zwrócona nie później niż 30 dni od doręczenia wiadomości e-mail z odstąpieniem od umowy. Kwota zostanie zwrócona przelewem bankowym.